Stichting Waterschapserfgoed

ANBI - publicatie

ANBI-erkende instelling


De Stichting Waterschapserfgoed is door de Belastingdienst aangewezen als culturele Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). De ANBI-status heeft een aantal belastingvoordelen. Zie hiervoor de informatie op de website van de Rijksdienst. 

Rechtsvorm: stichting
Statutaire naam: Stichting Waterschapserfgoed
Statutaire zetel: Leeuwarden
Kamer van Koohandel: 01106135
RSIN: 814358883
Fiscaalnummer: 8143.58.883
SBI-code: 9103 - Monumentenzorg
 

Contactgegevens

Bezoekadres: Fryslânplein 3, 8914 BZ Leeuwarden
Correspondentieadres: Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
Contactpersoon: Gerrit Bouma


Doel

De instandhouding van onroerend waterschapserfgoed, voornamelijk - zonder daartoe beperkt te zijn - de monumenten die beschermd zij op grond van de Monumentenwet 1988.


Bestuurssamenstelling

Dhr. Dr. A.J .Mulder, (voorzitter)
Dhr. W. de Haan, (secretaris)
Dhr. A. Spijksma RA, (penningmeester)
Dhr. drs. S.S. Akkerman, (lid)
Dhr. Mr. P. van Eijk, lid
Mevr. L.M.B.C. Kroon, lid namens Wetterskip Fryslân


Het bestuur komt gemiddeld vier keer per jaar in vergadering bijeen.

Beloningsbeleid: de leden van het bestuur genieten géén beloning voor hun werkzaamheden.


Belangrijke documenten

Balans, staat van baten en lasten met toelichting 2020


Beleidsplan 2022 - 2024