slidersliderslider
slidersliderslider
sliderslider
NIEUWS

ANBI publicatie

ANBI-erkende instelling

De Stichting Waterschapserfgoed is door de Belastingdienst aangewezen als culturele Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). De ANBI-status heeft een aantal belastingvoordelen.

Donaties
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI's een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Deze maatregel moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie.

Rechtsvorm: stichting
Statutaire naam: Stichting Waterschapserfgoed
Statutaire zetel: Leeuwarden
Kamer van Koohandel: 01106135
RSIN: 814358883
Fiscaalnummer: 8143.58.883
SBI-code: 9103 - Monumentenzorg

Contactgegevens
Bezoekadres: Fryslânplein 3, 8914 BZ Leeuwarden
Correspondentieadres: Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden

Doel: De instandhouding van onroerend waterschapserfgoed, voornamelijk - zonder daartoe beperkt te zijn - de monumenten die beschermd zij op grond van de Monumentenwet 1988.

Bestuurssamenstelling:
Dhr. Dr. A.J .Mulder, (voorzitter)
Dhr. W. de Haan, (secretaris)
Dhr. A. Spijksma RA, (penningmeester)
Dhr. drs. S.S. Akkerman, (lid)
Dhr. mr. P. van Eijk (lid)
Dhr. ir. P.A.E. van Erkelens, (lid namens Wetterskip Fryslân)

Het bestuur komt gemiddeld vier keer per jaar in vergadering bijeen.

Beloningsbeleid: de leden van het bestuur genieten géén beloning voor hun werkzaamheden.

Belangrijke documenten

.