slidersliderslider
slidersliderslider
sliderslider
NIEUWS
29 april 2016
Nationale molen en gemalendag 2016

De Nationale Molen en Gemalendag wordt gehouden in het Pinksterweeken op 14 en 15 mei 2016. Ook de

11 januari 2016
Midwintermalen molen Cornwerd

Zaterdagavond 23 januari 2016 is de Cornwerdermolen geopend van 16.00 tot 21.00 uur voor het

30 november 2015
Gerestaureerde keersluis opgeleverd aan dorpsbewoners Munnekezijl

Zaterdagmiddag werd de gerestaureerde keersluis opgelverd aan de dorpsbewoners van

ANBI publicatie

ANBI-erkende instelling

De Stichting Waterschapserfgoed is door de Belastingdienst aangewezen als culturele Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). De ANBI-status heeft een aantal belastingvoordelen.

Donaties
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI's een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Deze maatregel moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie.


Rechtsvorm: stichting

Statutaire naam: Stichting Waterschapserfgoed

Statutaire zetel: Leeuwarden

Kamer van Koohandel: 01106135

RSIN: 814358883

Fiscaalnummer: 8143.58.883

SBI-code: 9103 - Monumentenzorg

Contactgegevens: Harlingerstraatweg 113 (bezoekadres), 8914 AZ Leeuwarden

Doel: De instandhouding van onroerend waterschapserfgoed, voornamelijk - zonder daartoe beperkt te zijn - de monumenten die beschermd zij op grond van de Monumentenwet 1988.

Bestuurssamenstelling:
Dhr. Dr. A.J .Mulder, Veenwouden (voorzitter)
Dhr. mr. K.A. Breuker, Leeuwarden (secretaris)
Dhr. J.J. Laan, Leeuwarden (penningmeester)
Dhr. A. Spijksma RA, Stiens (lid)
Dhr. drs. S.S. Akkerman, Leeuwarden (lid)
Dhr. ir. P.A.E. van Erkelens, Hindeloopen (lid namens Wetterskip Fryslân)

Het bestuur komt gemiddeld drie keer per jaar in vergadering bijeen.

Beloningsbeleid: de leden van het bestuur genieten géén beloning voor hun werkzaamheden.


Balans per 31 december 2013

Activa 31-12-2013 31-12-2012
Materiele vaste activa 23 23
     
Vorderingen en opverlopende actieva    
          Liquide middelen 206.129 16.279
          Debiteuren 793 0
          Vooruitbetaalde kosten 0 0
          Overlopende activa 30.929 99.377
  --------------- ---------------
Totaal activa 237.874 115.679
      

Passiva 31-12-2013 31-12-2012
Eigen vermogen    
          Algemen reserve 78.170 32.399
          Reslutaat boekjaar 15.887 45.770
     
Kortlopende schulden    
          Crediteuren 56.711 10.730
          Overlopende passiva                 3.633 5.529
          Vooruit ontvangen bedragen 83.446 21.251
          Kruisposten 27 0
  --------------- ---------------
Totaal passiva 237.874 115.679


Staat van baten en lasten per 31 december 2013 

Staat van baten en lasten 2013 Begroting 2013 2012
Baten      
          Subsidies 69.319 64.998 201.998
          Rente 292 100 175
          Huren 12.759 12.632 12.638
          Exploitatiebijdrage 100.050 100.000 88.178
  ---------- --------------------- ----------
Totaal 182.420 177.730 302.989
       
Lasten      
          Restauratie 0 0 0
          Bank 259 260 243
          Vergaderingen 0 250 0
          Verzekeringen 6.978 6.650 7.867
          Onderhoud 141.765 151.745 219.654
          Overig 17.530 26.320 29.455
  ---------- --------------------- ----------
Totaal 166.533 185.225 257.219
       
Reslutaat 15.887 -7.495 45.771


Toelichting op de baten en lasten

In de begroting van de stichting is het jaarlijks onderhoud geraamd op basis van het meerjaren onderhoudsplan. Het onderhoud wordt uitgevoerd op basis van opgestelde (verplichte) meerjaren onderhoudsschema’s. Aan de hand van die schema’s wordt een kostenraming gemaakt ten behoeve van de aanvraag voor subsidies.

Door doelmatig onderhoudswerkzaamheden te combineren die over meerdere jaren zijn gepland, worden kosten bespaard. Daarom kunnen werkelijk gemaakte kosten afwijken van de gebudgetteerde kosten. Onderstaand een overzicht van de posten waarop een toelichting wordt gegeven.


Baten

Subsidies
Per saldo zijn er minder subsidiabele onderhoudskosten gemaakt waardoor ook minder subsidie is ontvangen. Het betreft hier voornamelijk BRIM-subsidie die ontvangen wordt van het Nationaal Restauratie fonds.

Strieperdijk
Vooruitlopend op de formele eigendomsoverdracht van de Strieperdijk op Terschelling is besloten enkele herstelwerkzaamheden uit te voeren om deze bijzondere voormalige zeekering beter zichtbaar te maken in het landschap. Daarvoor hebben de gemeente Terschelling, Stichting Ons Schellingerland en de Stichting Waterschapserfgoed samengewerkt. Op de valreep van de laatste tender van provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (pMJP) is een subsidieaanvraag voor dit project ingediend en toegekend. Dit project is tot stand gekomen nadat de begroting 2013 is vastgesteld en daarom niet opgenomen in de begroting maar wel separaat door het bestuur goedgekeurd.

De kosten van dit project zijn voor het overgrote deel gemaakt eind 2013. Om die reden zijn de nog te ontvangen subsidie en financiële bijdragen van derden verantwoord in de jaarrekening 2013.

Gemaal Makkumermeer- en Parragaasterpolder
De huur van het woongedeelte van het gemaal is per 1 december 2013 opgezegd i.v.m. het overlijden van de laatste bewoner. Daardoor is er geen huur ontvangen over de maand december.

Overig
In het kader van de aanvraag WABO (omgevingsvergunning) voor werkzaamheden aan de keersluis Munnekezijl, is een betaling gedaan door de gemeente Kollumerland. Dit bedrag blijkt een terugbetaling te zijn van ‘statiegeld’ i.v.m. het inleveren van het meldingsformulier. Dat statiegeld had in een eerder stadium betaald moeten zijn wat kennelijk op één of andere manier niet in rekening is gebracht door de gemeente.

Lasten

Rijksmonumenten
Het totaal van onderhoudskosten van de rijksmonumenten was begroot op € 105.745. De werkelijk gemaakte onderhoudskosten waren € 84.275 waardoor er minder subsidie baten zijn.

Gemaal Zwagermieden
Het exterieur (muren opnieuw gevoegd, hemelwaterafvoeren en dak) is hersteld. Werkelijk gemaakte kosten zijn lager dan begroot.

Gemaal Makkumermeer- en Parragaasterpolder
In verband met de omstandigheden van de laatste bewoner - herfst 2013 overleden - is terughoudend onderhoud aan het gemaal gedaan.

Sluizencomplex Munnekezijl
De beschikbare ruimte voor subsidiabele kosten was € 45.000. Het voeg- en metselwerk boven de waterlijn is hersteld. Het werk is op basis van offerte uitgevoerd. In 2014 worden voorbereiding getroffen om het complex onder de waterlijn te restaureren.

Strieperdijk
Vooruitlopend op de formele eigendomsoverdracht van de Strieperdijk op Terschelling is besloten (13-05-2013) enkele herstelwerkzaamheden uit te voeren en deze bijzondere voormalige zeekering beter zichtbaar te maken in het landschap. Daarvoor hebben de gemeente Terschelling, Stichting Ons Schellingerland en de Stichting Waterschapserfgoed samengewerkt. Op de valreep van de laatste tender van provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (pMJP) is een subsidieaanvraag voor dit project ingediend en toegekend. Dit project is tot stand gekomen nadat de begroting 2013 is vastgesteld en daarom niet opgenomen in de begroting maar wel separaat door het bestuur goedgekeurd. 

Abonnementen
In 2011 en 2012 zijn geen abonnementskosten in rekening gebracht voor de periodieke controle van de monumenten. De totale kosten betreffen de jaren 2011, 2012 en 2013.

Accountantskosten
In tegenstelling tot andere jaren is vooraf een offerte gevraagd.

Representatie
Begroot zijn de kosten van het ontwerpen van een nieuwe website, maken huisstijl handboek, ontwerp van nieuwe vlaggen en het maken van een aantal informatie panelen. De kosten van de website zijn ten laste gebracht van de post: Internetkosten/website. Door tegenspoed (ziekte) bij de ambtelijke ondersteuning, kwam de voorbereiding van de geplande informatiepanelen achter op schema te liggen. De kosten voor het laten maken en plaatsen van die informatiepanelen zijn daarom niet uitgegeven in 2013.

Onkosten vrijwilligers
In navolging van 2012 is in 2013 ook een bijeenkomst geweest van de vrijwillige molenaars. De nota van die bijeenkomst is pas in maart 2014 ontvangen en niet meegenomen in de jaarrekening.

Belastingen
Het verschil is veroorzaakt door betaalde leges voor de aanvraag van een omgevingsvergunning in verband met de herbestemming van het gemaal als trekkershut.

Overige diensten door derden
Begroot aan de hand van voorgaande jaren.

Overige algemene kosten
Begroot aan de hand van voorgaande jaren.

.