slidersliderslider
slidersliderslider
sliderslider
NIEUWS
29 september 2017
Historische betekenis schans Oostmahorn versterkt

Oostmahorn was in een grijs verleden een schans, een verdedigingswerk tegen muitende schepelingen,

8 mei 2017
Kruitkelder Napoleonshokje Oostmahorn in restauratie

De oude kruitkelder in de voormalige zeedijk bij Oostmahorn wordt gerestaureerd. Het gewelf van de

29 april 2016
Nationale molen en gemalendag 2016

De Nationale Molen en Gemalendag wordt gehouden in het Pinksterweeken op 14 en 15 mei 2016. Ook de

ANBI publicatie

ANBI-erkende instelling

De Stichting Waterschapserfgoed is door de Belastingdienst aangewezen als culturele Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). De ANBI-status heeft een aantal belastingvoordelen.

Donaties
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI's een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Deze maatregel moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie.


Rechtsvorm: stichting

Statutaire naam: Stichting Waterschapserfgoed

Statutaire zetel: Leeuwarden

Kamer van Koohandel: 01106135

RSIN: 814358883

Fiscaalnummer: 8143.58.883

SBI-code: 9103 - Monumentenzorg

Contactgegevens: Harlingerstraatweg 113 (bezoekadres), 8914 AZ Leeuwarden

Doel: De instandhouding van onroerend waterschapserfgoed, voornamelijk - zonder daartoe beperkt te zijn - de monumenten die beschermd zij op grond van de Monumentenwet 1988.

Bestuurssamenstelling:
Dhr. Dr. A.J .Mulder, Veenwouden (voorzitter)
Dhr. mr. K.A. Breuker, Leeuwarden (secretaris)
Dhr. A. Spijksma RA, Stiens (penningmeester)
Dhr. drs. S.S. Akkerman, Leeuwarden (lid)
Dhr. ir. P.A.E. van Erkelens, Hindeloopen (lid namens Wetterskip Fryslân)

Het bestuur komt gemiddeld drie keer per jaar in vergadering bijeen.

Beloningsbeleid: de leden van het bestuur genieten géén beloning voor hun werkzaamheden.


Balans voor reslutaatbestemming

Staat van baten  en lasten 

.